Valdyba

Rokas Urbonas

2023 - dabar Asociacijos pirmininkas, Asociacijos valdybos pirmininkas, valdybos narys; 2021 - 2023
Asociacijos pirmininkas, Asociacijos valdybos pirmininkas, valdybos narys;

Valdybos nariai:

Arvydas Ivanauskas, Andrius Čurovas, Lina Vaitkuvienė, Ina Ivanauskienė, Tomas Paliulis, Kęstutis Volbekas.

LIETUVOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJA  

ĮSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos griovėjų asociacija (toliau tekste vadinama – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus, kurios teisinė forma – asociacija.
 2. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos griovėjų asociacija. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą, simboliką.
 3. Asociacijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais. Asociacija turi ir gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.
 4. Pagal prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių priimtus įsipareigojimus.
 5. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Asociacija įsteigta neribotam terminui.
 6. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos Valdybos sprendimu. Asociacijos buveinėje skelbiamas visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

VEIKLOS TIKSLAI

 1. Asociacijos veiklos tikslai:

 7.1.  siekti griovimo sektoriaus, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir perdirbtų statybinių medžiagų paruoštų antriniam panaudojimui verslo sąlygų gerinimo, iš statybinių atliekų perdirbtų ir paruoštų antriniam panaudojimui medžiagų produkcijos kokybės gerinimo, konkurencingumo didinimo, griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo sektoriaus verslo plėtros ir darbo vietų kūrimo, skatinti griovimo paslaugų eksportą, plėsti ekonominius ryšius su užsienio valstybių įmonėmis bei organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant Lietuvos griovimo ir statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir perdirbtų statybinių atliekų (laužo) paruoštų antriniam panaudojimui medžiagų sektoriaus vystymo strateginius dokumentus;

 7.2. skatinti antrinį perdirbtų panaudotų statybinių medžiagų panaudojimą, perdirbtų ir paruoštų antriniam panaudojimui medžiagų sertifikavimą, siekti sukontroliuoti griovimo ir kituose statybos veiklos procesuose (kelių remontas, tiesimas, geležinkelio kelių remontas, tiesimas, komunikacijos tinklų remontas, tiesimas ir kt.) atsirandančių statybinių atliekų surinkimą, pridavimą, perdirbimą ir panaudojimą;

 7.3. ieškoti naujų perdirbtų statybinių atliekų (laužo) panaudojimo galimybių (energijos gavyba, antrinis panaudojimas statybos darbams ir pan.),

 7.4. siekti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo sektoriaus darbuotojų kompetencijų didinimo ir nuolatinio tobulėjimo; dalyvauti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimo, profesinių kvalifikacijų įgijimo ir tobulinimo, profesinių įgūdžių ugdymo, profesinio orientavimo, švietimo ir kituose susijusiuose procesuose, saugaus darbo iniciatyvose; dalyvauti normatyvinių griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo techninių dokumentų bei teisės aktų rengimo procesuose; rengti ir teikti pasiūlymus valdžios institucijoms;

 7.5. dalyvauti produktų, procesų, paslaugų, vadybos sistemų, fizinių ir juridinių asmenų kvalifikacijos atitikties vertinimo procesuose; dalyvauti fizinių ir juridinių asmenų atestavimo procesuose; sudaryti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriaus darbuotojų ir įmonių kvalifikavimo duomenų bazę / registrą;

 7.6. organizuoti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriui aktualius mokslinius ir techninius tyrinėjimus bei studijas, propaguoti naujas technologijas bei pažangią patirtį;

 7.7. organizuoti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriaus seminarus, konferencijas, diskusijas, parodas, konkursus bei kitus renginius, leisti įvairius leidinius, kaupti, apibendrinti ir sisteminti griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriaus informaciją, kurti ir tobulinti įvairias griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriuje naudojamas duomenų bazes, informacines sistemas bei klasifikatorius;

 7.8. rengti ir įgyvendinti įvairius griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriaus projektus bei programas; teikti su griovimo, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir realizavimo sektoriumi susijusias konsultacijas, rekomendacijas bei metodinę pagalbą, rengti įvairius dokumentus;

 7.9. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokslo institucijų vystant energijos taupymo technologijas, aplinkosaugos gerinimo, šiltnamio efekto mažinimo ir užtikrinant aukštą griovimo darbų, statybinių atliekų (laužo) surinkimo, perdirbimo ir perdirbtų bei paruoštų antriniam panaudojimui medžiagų kokybę;

 7.10. formuoti ir viešinti palankų šalies statybinių objektų griovėjų, statybinių atliekų (laužo) surinkėjų, perdirbėjų įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.

 1. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis teisėmis:

 8.1. turėti atsiskaitomąsias ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

 8.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

 8.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

 8.4. steigti juridinius asmenis ar tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;

 8.5. steigti visuomenės informavimo priemones;

 8.6. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

 8.7. dalyvauti dvišalėse bei trišalėse institucijose, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti kolektyvines sutartis su darbuotojų atstovais;

 8.8. stoti į tarptautines organizacijas;

 8.9. steigti filialus;

 8.10. steigti fondus, gauti paramą, teikti labdarą bei paramą;

 8.11. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius;

 8.12. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

 8.13. turėti ir kitokias, šiais įstatais nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 8.14. turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 8.15. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 1. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti:

 9.1. organizuoja mokymus griovimo organizavimo, valdymo, ekonomikos klausimais;

 9.2. atlieka griovimo, griovimo organizavimo, statybinių atliekų tvarkymo infrastruktūros vystymo projektus, įmonių ekonominės ir ūkinės veiklos ekspertizes;

 9.3. organizuoja ir atlieka mokslinius tyrimo darbus įvairiais griovimo, aplinkosaugos ir marketingo klausimais;

 9.4. teikia konsultacines, tarpininkavimo ir agentavimo paslaugas;

 9.5. organizuoja seminarus ir parodas;

 9.6. vykdo įmonių valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo projektų ruošimą ir įgyvendinimą;

 9.7. teikia kitas atlygintinas paslaugas;

 9.8. vykdo ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę veiklą, išskyrus griovimo darbus. 

 1. Komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, Asociacija gali vykdyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
 2. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą, vadovaujantis LR Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis.

ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos narys turi tokias teises:

12.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas narys susirinkime turi vieną balsą;

12.2. rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus;

12.3. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

12.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

12.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

12.6. bet kada išstoti iš Asociacijos, pranešant apie tai raštu Asociacijos Valdybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

12.7.turėti kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 1. Asociacijos narys privalo:

13.1. laikytis Asociacijos įstatų;

13.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;

13.3. mokėti nario mokestį;

13.4. vykdyti Asociacijos valdymo organų teisėtus reikalavimus bei priimtus sprendimus.

 PRIĖMIMAS Į ASOCIACIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

 1. Asociacijos nariais gali būti su Asociacijos veikla bei tikslais susiję, fiziniai ir juridiniai asmenys.
 2. Sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo, sprendžia Asociacijos Valdyba. Fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Valdybai tokius dokumentus:

15.1. nustatytos formos prašymą – anketą;

15.2. bent 3 (trijų) Asociacijos narių rekomendacijas;

 1. Asociacijos Valdyba, gavusi prašymą ir šiuose įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į narius, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų priima vieną iš šių sprendimų:
  • patenkinti prašymą;
  • įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
  • prašymo netenkinti.
 2. Sprendimas patenkinti prašymą dėl fizinio asmens priėmimo įsigalioja nuo Asociacijos Valdybos sprendimo priėmimo dienos.
 3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos:
  • jei jo veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams;
  • jei užsiima veikla, kenkiančia arba diskredituojančia Asociaciją, trukdančia siekti įstatuose numatytų tikslų;
  • jei jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
  • jei nesumoka stojamojo nario mokesčio ar mėnesinio nario mokesčio;
  • jei jis nesilaiko Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų;
  • kitais visuotinio narių susirinkimo nustatytais atvejais.
 4. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia Asociacijos Valdyba. Sprendimas dėl Asociacijos nario pašalinimo priimamas, jei „už“ balsuoja daugiau kaip pusė Asociacijos Valdybos narių. Pašalinus narį, stojamasis nario įnašas, nario mokestis ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 5. Asociacijos narys apie išstojimą iš Asociacijos praneša raštu Asociacijos Valdybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

19. Asociacijos nariai moka stojamąjį įnašą ir mėnesinį nario mokestį. Mokesčių dydį ir rinkimo tvarką nustato Asociacijos Valdyba. Asociacijos Valdyba taip pat gali nustatyti tikslinius narių mokesčius ir jų dydį.

ASOCIACIJOS ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA BEI KOMPETENCIJA

 1. Asociacijos organai yra šie:

20.1. aukščiausiasis Asociacijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas;

20.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos vadovas (pirmininkas);

20.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Valdyba. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
 2. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Revizorius.
 3. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus.
 4. Asociacijos valdymo organų nariai, išskyrus Asociacijos vadovą (pirmininką), ir Revizorius Asociacijoje atlieka savo funkcijas visuomeniniais pagrindais.
 5. Asociacijos vadovas (pirmininkas) su Asociacija sudaro darbo sutartį.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Aukščiausias Asociacijos organas yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 2. Visuotiniai narių susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
 3. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos šaukiamas kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
 4. Prireikus Valdybos, Asociacijos vadovo reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/20 Asociacijos narių pageidavimu gali būti šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.
 5. Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos, registruotu laišku išsiųsdama kiekvienam Asociacijos nariui pranešimą arba viešai apie tai paskelbdama laikraštyje „Švyturys“. Asociacijos nariai apie numatomą Visuotinį narių susirinkimą papildomai gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
 6. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Asmenys, kurie balsuojant susilaikė, laikomi nedalyvavusiais balsavime. Didesne kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimami sprendimai ir dėl Valdybos narių išrinkimo (skyrimo) bei Asociacijos vadovo ir Valdybos pirmininko rinkimo, taip pat dėl Revizoriaus rinkimo.
 8. Sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) yra priimami ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 9. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
 10. Pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba.
 11. Visuotinis narių susirinkimas:

36.1. keičia Asociacijos įstatus;

36.2. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio, nario tikslinio mokesčio dydį, bei jų mokėjimo tvarką;

36.3. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

36.4. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

36.5. renka ir atšaukia Asociacijos valdybos narius;

36.6. renka ir atšaukia Revizorių;

36.7. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Asociacijos metinėje veiklos ataskaitoje;

36.8. paveda Revizoriui atlikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimą;

36.9. tvirtina Revizoriaus parengtą Asociacijos finansinės veiklos ataskaitą;

36.10. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų Asociacijos organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

37. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai Asociacijos valdybai ir Asociacijos vadovui yra privalomi.

38. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

ASOCIACIJOS VALDYBA

39. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp Visuotinių narių susirinkimų.

40. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimais.

41. Visuotinis narių susirinkimas 5 metų laikotarpiui renka 7 (septynis) Valdybos narius. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.

42. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdyba ir bet kurie jos pavieniai nariai gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, įspėję Asociaciją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

43. Valdyba gali priimti sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Valdybos posėdžiai šaukiami Asociacijos vadovo (Valdybos pirmininko) ar vieno iš Valdybos narių iniciatyva. Valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos pirmininkui nedalyvaujant priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

44. Valdyba:

44.1. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

44.2. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

44.3. tvirtina Asociacijos nario anketos formą ir nustato jos turinį;

44.4. priima naujus Asociacijos narius, šalina narius iš Asociacijos;

44.5. renka ir atšaukia Asociacijos vadovą ir Valdybos pirmininką, nustato jo darbo sutarties sąlygas bei įgalioja Valdybos narį pasirašyti su vadovu darbo sutartį;

44.6. šaukia Visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;

44.7. ieško lėšų Asociacijos veiklai finansuoti;

44.8. rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;

44.9. rengia ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikia Visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

44.10. rengia Asociacijos veiklos apžvalgas;

44.11. nustato disponavimo Asociacijai priklausančiu turtu ir lėšomis tvarką;

44.12. svarsto Asociacijos narių pateiktus klausimus;

44.13. priima sprendimą pakeisti Asociacijos buveinės adresą;

44.14. Priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų Asociacijos organų kompetencijai ir pagal esmę tai yra Valdybos funkcijos.

45. Asociacijos valdyba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip keturis kartus per metus.

46. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Apie Valdybos posėdį Asociacijos vadovas (Valdybos pirmininkas) arba tas valdybos narys, kuris inicijuoja posėdį, praneša Valdybos nariams elektroniniu paštu, nurodydamas posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę.

ASOCIACIJOS VADOVAS

 1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos vadovas (pirmininkas).
 2. Asociacijos vadovas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį 2 metų laikotarpiui atviru ar slaptu balsavimu renka Asociacijos Valdyba. Asociacijos Valdyba gali atšaukti Asociacijos vadovą nesibaigus jo kadencijai. Asociacijos vadovas gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, įspėjęs Asociaciją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

Asociacijos vadovas kartu yra ir Asociacijos valdybos narys bei Valdybos pirmininkas.

 1. Asociacijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimais.
 2. Asociacijos vadovas:

50.1. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jei planuojamo sudaryti sandorio vertė viršija 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų sumą, Asociacijos vadovas prieš sudarydamas sandorį privalo gauti Valdybos pritarimą.

50.2. teikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai, ir Revizoriui Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų  nustatytais atvejais ar Asociacijos organų (narių) prašymu;

50.3. atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže, ar kitose institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose;

50.4. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, Asociacijos vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

50.5. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

50.6. Valdybos nustatyta tvarka disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;

50.7. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

50.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

50.9. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

50.10. praneša Asociacijos dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

50.11. organizuoja Asociacijos veiklą, atsako už Asociacijos dalyvių apskaitą;

50.12. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

50.13. pirmininkauja Valdybos posėdžiams (Asociacijos vadovo nesant, posėdžiams pirmininkauja iš valdybos narių išrinktas posėdžio pirmininkas);

50.14. pasirašo Asociacijos vardu sudaromas sutartis ir Asociacijos siunčiamus raštus;

50.15. savarankiškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos kompetencijai.

 1. Už savo darbą Asociacijos vadovas atsiskaito Valdybai kartą per metus.

ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITA. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, PANAUDOJIMO IR KONTROLĖS TVARKA

 1. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

53.1. narių stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai; Lietuvos valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos);

53.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

53.3. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

53.4. parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53.5. pajamos, gautos iš Asociacijos veiklos

53.6. pasiskolintos lėšos;

53.7. kitos teisėtai įgytos pajamos.

 1. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 2. Asociacijos veiklos ataskaita:

55.1. Asociacijos valdyba turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

55.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

 • informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
 • asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
 • asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
 • samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
 • asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos Revizorius. Jį renka visuotinis narių susirinkimas atviru balsavimu 2 (dvejiems) metams. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdymo organų narys bei administracijos darbuotojas.
 2. Revizoriaus kompetencija:
  • tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei visus su šia veikla susijusius dokumentus;
  • apie nustatytus finansinius pažeidimus informuoja atitinkamai Asociacijos visuotinį narių susirinkimą, Valdybą ir Vadovą;
  • tikrindamas Asociacijos finansinę veiklą, esant reikalui, pasitelkia ekspertus konsultantus;
 3. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą. Revizorius atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
 2. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita saugoma Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo.
 3. Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos vadovo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu teisės aktai nenumato kitaip. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako Asociacijos vadovas, jo nesant Asociacijos vadovo įpareigotas asmuo, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai adresatams siunčiami elektroniniu paštu, o įstatymų ir šių įstatų numatytais atvejais –registruotu laišku.
 4. Apie Asociacijos likvidavimą kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo raštu apie tai pranešti Asociacijai. To nepadarius, laikoma, kad paskutiniuoju nurodytu nario adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.
 6. Asociacijos narys, pageidaujantis susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą kreipiasi į Asociacijos vadovą su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją. Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais.
 7. Atsisakymas pateikti dokumentus Asociacijos nario reikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
 8. Asociacijos vadovas gali iš asmens pareikalauti susimokėti už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

 1. Visi pranešimai ir skelbimai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus skelbtini viešai, skelbiamiVĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Asociacijos internetiniame puslapyje.
 2. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Asociacijos vadovas, o jo nesant – Asociacijos vadovo įpareigotas asmuo.
 3. Tais atvejais, kai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Asociacijos vadovas, o jo nesant – Asociacijos vadovo įpareigotas asmuo.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
 2. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Asociacijos filialai ir atstovybės veikia pagal Asociacijos valdybos patvirtintus nuostatus.
 3. Filialų ir atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos valdybos išrinkti (paskirti) filialų ar atstovybių vadovai. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos valdyba.
 4. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
 5. Filialai ir atstovybės registruojami teisės aktų numatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.
 6. Kiti Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

ASOCIACIJOS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 

 1. Šių įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Valdybai, Asociacijos vadovui ir 1/20 Asociacijos narių.
 2. Šie įstatai gali būti keičiami arba papildomi Valdybos sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 Valdybos narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
 3. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba Valdybos įgaliotas asmuo.
 4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) LR Asociacijų nustatymo ir LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatai patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2021 m. sausio 13 d.
Įstatai pasirašyti 2021 m. sausio 13 d.

Lietuvos griovėjų Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

 1. Lietuvos griovėjų Asociacijos (toliau – Asociacija) stojamasis nario, įnašas yra 1000,00 Eur.
 1. Mėnesinis nario mokestis 100,00 Eur. Atskiru Asociacijos ir nario, kandidato į narius, susitarimu mėnesinis nario, kandidato į narius, mokestis gali būti nustatytas didesnis.
 1. Socialinės įmonės statusą turintys nariai moka 25% mėnesinio nario mokesčio Nariai, kurie yra švietimo ar mokslo įstaigos, nuo mėnesinio nario mokesčio atleidžiami.
 1. Jeigu asmuo į Asociaciją priimamas prasidėjus metams, mėnesinis nario mokestis tais metais skaičiuojamas proporcingai už likusius metų mėnesius.
 1. Mėnesinis nario mokestis peržiūrimas metų pabaigoje ir taikomas nuo kitų kalendorinių metų pradžios.
 1. Narys, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo laikotarpiu moka 50% mėnesinio nario mokesčio. Tais metais, kuriais restruktūrizavimo byla yra iškelta, narys yra atleidžiamas nuo nesumokėtos nario mokesčio dalies, viršijančios 50% mokesčio.
 1. Steigėjai stojamąjį įnašą sumoka per 30 dienų nuo Asociacijos įregistravimo dienos juridinių asmenų registre. Nauji nariai, kandidatai į narius stojamąjį įnašą sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo valdybos sprendimo apie asmens priėmimą į Asociaciją dienos. Nariai mėnesinį nario mokestį moka iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 1. Nario išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju sumokėtas stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami.

Tvarka patvirtinta Lietuvos griovėjų Asociacijos valdybos sprendimu 2021 m. gegužės 14 d.

Tvarka pasirašyta 2021 m. gegužės 14 d.